stolarijatisa@gmail.com

037/3562-308

ECO MONT HOUSE

PROJEKTOVANJE

1. Šta je potrebno da bi se moglo započeti sa izradom idejnog projekta?

Pre izrade idejnog projekta treba izraditi posebnu geodetsku podlogu za građevinsku parcelu na kojoj se namerava graditi, a potom sklopiti ugovor o projektovanju.

2. Šta je glavni projekt, šta sadrži i zbog čega je potreban?

Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rešenje građevine i dokazuje ispunjavanje bitnih zahteva za građevinu (statika objekta), kao i drugih zahteva prema Zakonu, posebnim propisima i tehničkim specifikacijama.
Glavni projekt ne sme u pogledu uslova lokacije biti u suprotnosti sa idejnim projektom.
Zavisno od vrste građevine, odnosno potrebnih radova, glavni projekt sadrži sledeće podprojekte:

  • arhitektonski projekt
  • građevinski projekt
  • elektrotehnički projekt

Glavni projekt je potrebno imati na gradilištu zbog izrade radova, a potreban je i zbog završnog izveštaja nadzornog inženjera, u kojem on mora utvrditi da li je objekat izgrađen u skladu sa glavnim projektom. Završni izveštaj nadzornog inženjera potreban je zbog upisa objekta u katastar i zemljišne knjige.

3. Šta je građevinska (bruto) površina?

Građevinska (bruto) površina zgrade je površina zatvorenog prostora svih etaža zgrade + ostaci pomnoženi odgovarajućim koeficijentima. Balkon, nenatkrivene terase, natkriveni prolaz, nadsrešnica - koeficijent 0,25; lođe - koeficijent 0,75; podrum sa pomoćnim prostorom i natkrivene terase - koeficijent 0,5.
U građevinsku (bruto) površinu ne uračunavaju se delovi potkrovlja i zadnje etaže vidine manje od 2m, galerije, nadstrešnice nad ulazom manje od 6 m2, strehe, venci i drugi ostaci.

GRAĐENJE

1. Šta je niskoenergetska kuća?

Niskoenergetska građevina zahteva energetsku potrošnju za zagrevanje prostora od samo 40 kWh/m2 godišnje. Takva se energetska potrošnja može jasnije izraziti ekvivalentom potrošnje od 2,7 litara loživog ulja, pa se niskoenergetska kuća još i popularno naziva „trolitarska kuća".

2. Šta podrazumeva „ključ u ruke"?

„Ključ u ruke" podrazumeva izgradnju građevine kompletno gotove, izvedene do faze useljenja.

3. Gradite li kuće isključivo prema tipskim rešenjima, ili je gradnja moguća prema željama investitora i koliko to utiče na cenu objekta?

Na ponuđenim rešenjima iz kataloga kuća moguće su sve izmene u skladu sa željama investitora, a kuće se mogu graditi i prema projektima investitora. Naš tip konstrukcije nikako ne utiče na željeni izgled objekta. Nema razlike u jediničnim cenama između modela kuća iz kataloga i kuća prema željama investitora.

4. Koliko košta kvadrat kuće?

Cena kuće se ne formira na temelju kvadrature kuće, nego se formira isključivo proračunom troškova - količine materijala x jedinične cene koje zavise od vrste materijala koji se ugrađuje u kuću.
Cena kuće zavisi od arhitektonskog oblikovanja, vrsta materijala, sistema gradnje, lokacije i sl.

5. Koja je prednost izgradnje objekata sa drvenom nosivom konstrukcijom u odnosu na izgradnju objekta sa zidanom nosivom konstrukcijom?

Najveća prednost izgradnje objekata sa drvenom nosivom konstrukcijom u odnosu na zidanu konstrukciju je to da se uz manji presek zida postiže višestruko bolji koeficijent prolaska toplote. Osim toga, gradnja sa drvenom nosivom konstrukcijom je suvi sistem gradnje, a gradnja sa zidanom nosivom konstrukcijom je mokri sistem gradnje, što rezultira puno bržom izgradnjom objekata sa drvenom nosivom konstrukcijom.
Kod gradnje objekata sa drvenom nosivom konstrukcijom koriste se ekološki prihvatljivi i biološki zdravi materijali. Zbog manje mase, objekte odlikuje dobra seizmička otpornost.